Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-23. W każdej z jednostek Policji uczestniczyło po 20 osób. Pracownicy posiadający nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji, rozpoczęli zajęcia punktualnie o godzinie 8.

Komendant Główny Policji wprowadził cykliczne szkolenia mające na celu sprawdzenie możliwości przejścia jednostek organizacyjnych Policji na terenie kraju ze stanu pokoju na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa.

Ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-23 były przedsięwzięciem z zakresu przygotowań obronnych, mającymi na celu praktyczne sprawdzenie gotowości do działania w zakresie powołania do służby pracowników Policji, którym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne w jednostce zmilitaryzowanej Policji, sprawdzenie funkcjonalności i założeń planistycznych przyjętych w zakresie uzupełniania potrzeb osobowych jednostki zmilitaryzowanej oraz doskonalenia procesu szkolenia pracowników, którym nadano przydziały. Założeniem ćwiczenia było również praktyczne sprawdzenie płynności przepływu informacji na linii KMP – KWP – KGP.

Realizacja przedsięwzięcia EGIDA-23 została poprzedzona przygotowaniami zorganizowanymi przez Sztab Policji KWP zs. w Radomiu, w którym opracowano niezbędną dokumentację. Na kilka dni przed planowanym terminem przedsięwzięcia odbyło się w Sztabie Policji KWP zs. w Radomiu spotkanie przedstawicieli wydziałów komendy wojewódzkiej bezpośrednio zaangażowanych w prawidłowy i sprawny przebieg EGIDY-23, na którym omówiono i skoordynowano działania niezbędne do rzetelnej realizacji ćwiczenia.

Wczorajsze ćwiczenia pozwoliły ocenić jak w realnych warunkach funkcjonują mechanizmy i procedury powoływania rezerw osobowych do wyznaczonych jednostek organizacyjnych, przewidzianych do militaryzacji. Płynność tych czynności jest istotna gdyż mechanizm nadawania przydziałów i powoływania rezerw jest strategiczny w procesie szerokorozumianego potencjału osobowego, między innymi dla Policji do działań na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Celem ćwiczenia było również sprawdzenie gotowości działania pracowników Policji posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjne, a także zapoznanie z zakresem działań służbowych wykonywanych w trakcie pełnienia służby w jednostce zmilitaryzowanej. Uczestnicy poszerzyli także swoją wiedzę w zakresie pełnienia służby w jednostce Policji oraz w udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W zajęciach w KMP w Ostrołęce w charakterze wykładowcy uczestniczył dodatkowo przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostrołęce, który omówił obowiązki osób pełniących służbę w jednostce zmilitaryzowanej.

W przedsięwzięciu wzięło udział w sumie 40 pracowników Policji, którym nadane zostały przydziały organizacyjno – mobilizacyjne do służby w jednostce zmilitaryzowanej – Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce i Komendy Miejskiej w Siedlcach.

Ćwiczenie EGIDA-23 odbywało się w tym samym czasie w 33  jednostkach policyjnych na terenie całego kraju. W KWP zs. w Radomiu koordynatorem przedsięwzięcia był Sztab Policji KWP zs. w Radomiu. Obserwatorami ćwiczenia zarówno w KMP w Ostrołęce, jak w KMP w Siedlcach byli funkcjonariusze Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu, Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu oraz Wydziału GMT KWP zs. w Radomiu.

 

EGIDA-23 w KMP w Ostrołęce

 

podkom. A. Calik