29 września 2019 roku w miejscowości Pruszynek, gmina Siedlce, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, przy udziale jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Siedlce,
zorganizowali warsztaty pk. "Woda 2019".

Ćwiczenia metodyczne w formie warsztatowej poruszały zagadnienia z zakresu:

  • zachowania ciągłości zasilania przy dostarczaniu wody na duże odległości,
  • kompensacji oraz buforowania wody do celów gaśniczych,
  • zasad współpracy strefy pomp w punkcie czerpania wody z zasysaniem geodezyjnym ze zbiorników przez samochody pożarnicze,
  • zasad łączności oraz reagowania na deficyt wody stanowisk zbiorników oraz pomp,
  • zasad wprowadzania pomp do źródła wody na rzece płynącej,
  • zasad operowania prądami gaśniczymi z prądownic oraz działek stacjonarnych przy pożarach wierzchołkowych drzewostanu w lesie.

Ćwiczenia odbyły się w dwóch panelach: teoretycznym w sali szkoleniowej OSP Pruszynek oraz praktycznym na rzece Liwiec - most/kompleks leśny Pruszynek. Ćwiczenia metodyczne pozwoliły wypracować metody oraz zasady współpracy przy buforowaniu wody oraz przesyłaniu do celów gaśniczych. Zrealizowano z sukcesem 2 scenariusze bojowe z trzech założonych.

  1. W założeniu I - trzymano ciągłość zasilania wody przez 30 minut przy wprowadzeniu 6 prądów gaśniczych w natarciu na front pożaru z wydajnością łączną 2400 l/min.
  2. W założeniu II - przy wydatku wodnym z działek gaśniczych stacjonarnych gaszących pożar wierzchołkowy lasu, utrzymano przez 30 min wydatek wodny o wydajności łącznej 4800 l/min. Zbilansowanie wodne w tych założeniach powoduje możliwość wielogodzinnego poboru wody i dostarczania z taką wydajnością.
  3. Trzecie założenie z przyczyn technicznych zostało przerwane po 10 minutach. Nie utrzymano zadanych wielkości wydatku wodnego i dostarczenia wody w wymaganej ilości. W pojeździe gaśniczym przygotowanym do przetłaczania wody do kolejnego pojazdu z wydatkiem około 3200 litrów /min doszło do deficytu wody.

W warsztatach metodycznych wzięli udział: bryg. Waldemar Rostek - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach, Henryk Brodowski - Wójt Gminy Siedlce, strażacy z JRG Nr 1 zm. III, strażacy z jednostek OSP Nowe Opole, OSP Pruszynek, OSP Pruszyn, OSP Błogoszcz.

/Opracowanie: mł. bryg. Maciej Pietrzak